• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 37
    Bugün Toplam : 58
    Genel Toplam : 593903

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Makale sisteme yüklendikten sonra intihal taraması tarafımızdan yapılacak olup, benzerlik raporuna göre yazarlar, süreç hakkında bilgilendirilecektir.Yayın sürecine devam edilecek olan bir makalede benzerlik oranı en fazla yüzde 15 olmalıdır.

1. Telif  Hakları ve Yazar Sözleşmesi için Tıklayınız 

2. Makale Şablonu için Tıklayınız

      Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi’nde yayınlanacak makale yazımında yönlendirici olmak ve yapılan çalışmalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla bu yazım kılavuzu hazırlanmıştır. Yazım kılavuzunda bulunan kurallarla; makaleler arasında ve makalenin başlangıcından sonuna kadar genel bir bütünlük oluşturmak hedeflenmektedir. Makalelerde bilimsel etik kuralları mutlaka gözetilmeli, özellikle intihalden kaçınılmalıdır. Söz konusu çalışmalarda tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi’ne bilimsel çalışmalarını gönderecek bilim insanlarının aşağıda belirtilen kurallara uyması zorunludur. 

    Dergiye Gönderilecek Makaleler Hakkında;

        Özgün olmalıdır.

        Bilimsel olmalıdır.

      Belirli bir konuda önemli gelişmeleri değerlendirip gerekli kaynak gösterilerek yazılmış olmalıdır. Dergide yayımlanan tüm makaleler yayın tarihinden itibaren derginin bir sonraki sayısına kadar tartışmaya açık olacaktır. Makaleler Word formatında yazılmalı, Dergi Park üzerinden dergiye PDF formatında gönderilecek makaleler kabul edilmeyecektir. Sisteme yüklenen makale üzerinde yazar adı, orcid numarası gibi yazara ait bilgiler yer almamalıdır.Bir sayıda aynı yazarın gerekli koşulları sağlaması şartıyla iki makalesi yayınlanabilir.  Dergide hakem kurulundan onay alan makaleler takip eden ilk sayıda yayımlanacak olup uygun görülen sayılar yayın kurulu kararı ile ayrıca neşr olunacaktır. Hakem kurulunun ilgili makalelerde bilimsel kriter araması esastır. Makale sahibinin, hakemler tarafından tespit edilen düzeltmeleri yapmaları makalenin bilimselliğini güçlendirmesi açısından çok önemlidir. Yayın kurulu bir makalenin yayın sürecinde son ana kadar makaleye müdahale etme hakkına sahiptir

        Makale Yazım Kuralları

        Sayfa Düzeni

        Sayfa boyutu A4 kâğıt boyutunda olmalı, sayfa yapısında soldan 3,5 cm; sağdan üstten ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Metin, sağ ve sola dayalı (justify), bir buçuk satır aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlık, şekil adı, tablo adı gibi formatı belirtilmiş yazılar dışında kalan metin Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile yazılmalıdır.

        Makale Başlığı

        Makale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı ve gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır. Makale başlığı Times New Roman yazı karakterinde 14 punto ile yazılmalı ve başlığın ilk harfleri büyük olmalıdır.

        Yazar Adı

        Yazar adı sayfada makale başlığından sonra yer almalıdır. Yazar adının ilk harfi ve soyadının tümü büyük harf olmak üzere Times New Roman, 12 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Yazar adı ve soyadının altında ORCID numarası yer almalıdır. Bu sayfada yazara atfen yazarın unvanı, yazışmaların yapılacağı elektronik posta adresi, telefon numarası, Times New Roman 10 punto ve italik olarak adres yazılmalıdır. Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden oluşturulan makalelerde; 1. yazar adı doktora tezini yapan öğrencinin, 2. yazar adı tezin yürütücüsünün, 3. yazar adı varsa tezin yardımcı yürütücüsünün ismi olmalıdır. Diğer makalelerde yazar adı sırası konusunda yazarlar fikir birliğinde olmalıdır.

    2018 yılı İlkbahar Dönemi Mayıs Sayısından itibaren tüm makalelerde Türkçe, İngilizce ve Rusça özetler (Başlık, özet, anahtar kavramlar) yer almaktadır.

    Tercüme makalelerin yanında;

    a) Yazı, bir akademik makale olarak tasarlanmış ve akademik kurallara göre yazılmış ise bunun kaynak olan dilden hedef dile birebir çevirisi yapılmalı ve genel yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

    b) Yazı, bir akademik makale olarak değil de herhangi bir eserden belli bir bölüm aralığını kapsayan metin ise bu metne, kurallara uygun olarak Türkçe ve Rusça özetler eklenmeli ve dergi yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

    c)Tercüme yazılarda yazının orijinal hali de yazı ile beraber dergiye iletilmelidir.

    Türkçe Özet

    Özet; yazıya konu olan çalışmaların amaçlarını, kullanılan yöntemleri, ulaşılan sonuçları, değerlendirmeleri içermeli ve 170 kelimeyi geçmemelidir. Bu haliyle özet, yapılan çalışma hakkında fikir verebilmelidir. Özet, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto yazılmalıdır. Özet kelimesi koyu (bold) olmalı ve ilk harfi büyük olmak üzere “Öz” diye yazılmalıdır.

    İngilizce ve Rusça Özet

    Türkçe başlık, özet ve anahtar kavramlar, İngilizce ve Rusça olarak da yazılmalıdır. İngilizce ve Rusça başlık, özet ve anahtar kavramlar da Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto yazılmalıdır. Her dilde özet yeni bir sayfadan başlamalıdır.

    Anahtar Kelimeler

    Öz ve Abstract kısımlarından sonra, makalenin konu sınıflandırılmasının yapılabilmesi için en az üç tane, en çok beş tane anahtar kelime verilmelidir. Anahtar; kelimeler önemlerine göre sıralanmış, Times New Roman yazı karakteri ile Türkçe anahtar kelimeler 12 punto, İngilizce (Yabancı dilde) Keywords 12 punto yazılmalıdır. Keywords, bitişik yazılmalıdır. Türkçe özet ile anahtar kelimeler arasında ve extended abstract ile keywords arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Aynı kural Rusça anahtar kavramlar için de geçerlidir.

Makalenin İngilizce veya Yazıldığı Yabancı Dil Başlığı

    Makalenin İngilizce veya yazıldığı yabancı dil başlığı sadece ilk harfi büyük olmak üzere Times New Roman yazı karakterinde 14 punto ile koyu olarak yazılmalıdır. Makale Latin alfabesi dışında başka bir alfabe ile yazılmışsa, yazıldığı dile binaen ayrıca Özet, anahtar kavramlar mutlaka Latin alfabesiyle de yazılmalıdır. Örneğin, Rusça yazıların bir makalenin Latin alfabesinde de Özet ve anahtar kavramları bulunmalıdır.  Yine farklı dillerde yazılan bir makalenin başlık, dipnot ve kaynakçası mutlaka Latin alfabesi ile yazılmalıdır.

    Giriş 

    Özetlerden sonra makaleye giriş bölümü ile başlanmalı ve giriş bölümü diğer başlıklar gibi harf veya rakamlar ile işaretlenmemelidir. Giriş bölümünde makale konusunda giriş sağlayacak açıklamalara yer verilmelidir.

    Başlıklar

    Ana Başlık

    Ana Başlık, Times New Roman karakteri ile 14 punto olmalıdır.

    Ara başlık

    Ana Başlıktan sonra herhangi bir metin yazılmadan Ara Başlık yazılması gerektiğinde arada boşluk bırakılmamalıdır. Ara Başlıklar sola dayalı olarak Times New Roman formatında 12 punto, koyu renk (bold) yazılmalı ve başlığın kelimelerinin ilk harfi büyük olmalıdır.

    Alt Başlık

    Alt Başlıklar paragrafın başında Times New Roman yazı tipinde 12 punto ve kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. 

    Resim, Fotoğraf ve Tablolar

    Resim ve Fotoğraflar taranmış ise en az 300 dpi çözünürlükte taranmış olmalı, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalı, şekillerle beraber numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde yer alan tablolar metin sınırlarını aşmayacak şekilde ortalanarak konulmalıdır. Tablo no ve adları tablonun altında tek aralık ve Times New Roman 10 punto ile kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde ortalanarak ve italik yazılmalıdır. Tablo adı yazılırken üstte ve altta birer satır, tablodan sonra ise bir satır boşluk bırakılmalıdır. 

    Dipnot ve Kaynakça

    Yazım Kuralları

    Dipnotlar 10 punto olarak ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır. Dipnotlarda tek satır aralığı kullanılmalıdır. Eserin ilk dipnotta tam künyesi verilmelidir.

    *Kitap (Tek Yazarlı)

Tek yazarlı kitapların dipnot olarak ilk kullanımı “yazarın adı ve soyadı, eserin adı (italik olarak), yayınevi, basıldığı yer ve tarih, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır.

Tekrar eden kullanımlar dipnot “yazar adının baş harfi ve tam soyadı, italik harflerle “a.g.e.” (adı geçen eser), sayfa numarası” şeklinde olmalıdır.

Eserin kaynakçada kullanımında “yazarın soyadı büyük harflerle ve adının baş harfi, eserin adı (italik olarak), yayınevi, basıldığı yer ve tarih” 12 punto olarak yazılmalıdır.

    İlk Kullanım

    Ali Bardakoğlu, İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Kuramer Yayınları, İstanbul 2016, s. 15.

    Tekrar Kullanım

    A. Bardakoğlu, a.g.e., s. 65.

    Kaynakçada Kullanım

    BARDAKOĞLU, A., İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Kuramer Yayınları, İstanbul 2016.

    *Kitap (İki Yazarlı)

    İki yazarlı kitap eserlerin dipnot olarak kullanımı “birinci yazarın adı ve soyadı, tire işareti (-), ikinci yazarın adı ve soyadı, eserin adı (italik olarak), yayınevi, basıldığı yer ve tarih, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır.

    Tekrar kullanımda “yazarların isimlerinin baş harfleri ve tam soyadları, italik harflerle a.g.e. (adı geçen eser), sayfa numarası” şekline yazılmalıdır. 

    Eserin kaynakçada kullanımı “birinci yazarın tam soyadı (büyük harflerle), adının baş harfi, tire (-), ikinci yazarın tam soyadı (büyük harflerle), adının baş harfi, eserin adı (italik olarak), yayınevi, basıldığı yer ve tarih” şeklinde olmalıdır.

    İlk Kullanım

    Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kalem Terimleri Sözlüğü, İSAM Yayınları, İstanbul 2010, s. 57.

    Tekrar Kullanım

    B. Topaloğlu-İ. Çelebi, a.g.e., s.69.

    Kaynakçada Kullanım

    TOPALOĞLU, B. ve ÇELEBİ, İ., Kalem Terimleri Sözlüğü, İSAM Yayınları, İstanbul 2010.

    *Kitap (Çok Yazarlı)

    İkiden fazla yazarı olan eserlerin dipnot olarak kullanımı “yazarların ad ve soyadları, eserin adı (italik olarak), yayınevi, basıldığı yer ve tarih, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır.İkinci kullanımda “ilk yazarın adının baş harfi, soyadının tamamı ve diğ. (ve diğerleri), italik olarak a.g.e. (adı geçen eser), sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır.Kaynakçada kullanımında yazarların sırasıyla büyük harflerle soyadları ve adlarının baş harfleri, eserin adı (italik olarak), yayınevi, basıldığı yer ve tarih” yazılmalıdır.

    İlk Kullanım

    Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi, İslam’da İnanç Esasları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 25.

    Tekrar Kullanım

    B. Topaloğlu ve diğ., a.g.e., s. 75.

    Kaynakçada Kullanım

TOPALOĞLU, B., YAVUZ, Y. Ş., ve ÇELEBİ, İ., İslam’da İnanç Esasları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1998.

    *Çeviri Eser

    Çeviri eserlerde dipnot olarak “eserin yazarı, eserin adı (italik olarak), çeviren (parantez içerisinde), yayınevi, basıldığı yer, sayfa numarası” yazılmalıdır. Tekrar eden kullanımlarda “yazarın adının baş harfi ve soyadı, italik olarak “a.g.e. (adı geçen eser), sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır. Kaynakçada kullanımı “yazarın soyadı (büyük harflerle), adının baş harfi, eserin adı (italik olarak), çeviren (parantez içerisinde), yayınevi, basıldığı yer ve tarih” şeklinde olmalıdır.

    İlk Kullanım

    Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, (çev. Mehmet Aydın), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990, s. 21.

    Tekrar Kullanım

    F. Dvornik, a.g.e., s. 55.

    Kaynakçada Kullanım

    DVORNİK, F., Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, (çev. Mehmet Aydın), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990.

    *Tezler

        Eserin ilk dipnot kullanımı “yazarın ismi, tezin adı (italik olarak), Yüksek Lisans/Doktora tezi, hazırlandığı şehir ve tarihi, sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır.

    Tezin sonraki dipnot kullanımları “hazırlayanın adının baş harfi, soyadı, italik olarak “a.g.t.” (adı geçen tez), sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır.Kaynakçada kullanımı “hazırlayanın soyadı (büyük harflerle) ve adının baş harfi, tezin adı (italik olarak), Yüksek Lisans/Doktora tezi, hazırlandığı şehir ve tarihi” şeklinde yazılmalıdır.

    İlk Kullanım

    İsmail Akyüz, ''Türkiye’de Muhafazakâr Yardım Kuruluşları'',  Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2008, s. 45.

    Tekrar Kullanım

    İ. Akyüz, a.g.t., s. 49.

    Kaynakçada Kullanım

    AKYÜZ, İ., “Türkiye’de Muhafazakâr Yardım Kuruluşları” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2008.

    *Yazma Eser

    Yazma eserlerde dipnotun ilk kullanımı “Yazarın adı, eser adı (italik), kütüphane ismi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası” şeklinde olmalıdır. Eserin tekrar kullanımı “yazarın adının baş harfi ve ikinci adının tamamı, italik olarak “a.g.e.”, varak numarası” şeklinde olmalıdır. Eserin kaynakçada kullanımı “yazarın soyadı (büyük harfle) ve adının baş harfi, eserin adı (italik), kütüphane ismi ve varsa bölümü, kayıt numarası, varak numarası” şeklinde olmalıdır.

    İlk Kullanım

    Neccarzade Rızâeddin Mustafa b. Ali en-Nakşbendî, Risale fi beyâni’l-tikâdât ve’l-ahlâk ve’l-amel, Süleymaniye Ktp., A. Tekelioğlu, nr. 85 vr.19a.

    Tekrar Kullanım

    N. Rızâeddin, a.g.e., vr. 26b.

    Kaynakçada Kullanım

    EN-NAKŞBENDİ, N. R., Mustafa b. A., Risale fi beyâni’l-tikâdât ve’l-ahlâk ve’l-amel, A. Tekelioğlu, 85: varak aralığı, Süleymaniye Ktp.

    *Makale (Telif makale)

    Makalelerin dipnot olarak kullanımı “makalenin yazarının adı, “makalenin adı” (tırnak içerisinde), yayınlandığı derginin adı, cilt (C ), sayı ( S ), hazırlandığı şehir ve tarih, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Makalenin tekrar kullanımı “makale yazarının soyadı ve adının baş harfi, “a.g.m.” (adı geçen makale), sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Makalenin kaynakçada kullanımı “makale yazarının soyadı ve adının baş harfi (büyük harflerle), “makalenin adı” (tırnak içerisinde), yayınlandığı derginin adı, cilt, sayı, hazırlandığı şehir, yıl ve sayfa aralığı şeklinde olmalıdır.

    İlk Kullanım

    İbrahim Çapak, “Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.11, S. 19, Sakarya 2009, s. 47.

    Tekrar Kullanım

    İ. Çapak, a.g.m., s. 50.

    Kaynakçada Kullanım

    ÇAPAK, İ., “Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 19, Sakarya 2009, s. 47-68.

    *Makale (Çeviri Makale)

    Çeviri makalelerin dipnot olarak kullanımı “makalenin yazarının adı, “makalenin adı” (tırnak içerisinde), parantez içerisinde (çevirenin adı ve soyadı), yayınlandığı derginin adı, cilt ( C ), sayı (S ), hazırlandığı şehir ve tarih, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Çeviri makalenin tekrar kullanımı “makale yazarının soyadı ve adının baş harfi, “a.g.m.” (adı geçen makale), sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Makalenin kaynakçada kullanımı “makale yazarının soyadı ve adının baş harfi (büyük harflerle), “makalenin adı” (tırnak içerisinde), parantez içerisinde (çevirenin adı ve soyadı) yayınlandığı derginin adı, cilt ( C ), sayı ( S ), hazırlandığı şehir ve yıl” şeklinde olmalıdır.

    İlk Kullanım

    Fritz Meier, “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, (çev. Ramazan Muslu), Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, C. 5, S.13, İstanbul 2004, s. 443.

    Tekrar Kullanım

    F. Meier, a.g.m., s. 445.

    Kaynakçada Kullanım

    MEIER, F., “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, (çev. Ramazan Muslu), Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, C. 5, S.13, İstanbul 2004, s. 443-468.

    *Kitap Bölümü

    Kitap bölümünün dipnotta ilk kullanımı “bölümün yazarının adı soyadı, “bölümün adı” (tırnak içerisinde), kitabın adı (italik olarak), kitabın hakem/editör/derleyenin adı, basıldığı yer ve tarih, bölüm numarası, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Kitap bölümünün dipnotta tekrar kullanımında “bölümün yazarının adının baş harfi ve soyadı, italik olarak “a.g.e.” (adı geçen eser), sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır. Kitap bölümünün kaynakçada kullanımı “bölümün yazarının soyadı ve adının baş harfi (büyük harflerle), “bölümün adı” (tırnak içerisinde), kitabın adı (italik olarak), kitabın hakem/editör/derleyenin adı, basıldığı yer, tarih ve bölümün sayfa aralığı şeklinde olmalıdır.

    İlk Kullanım

    Yusuf Kılıç, “Mira-Kuvalia’dan Miryokefalon Zaferine Çivril”, Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi, (Edit Yusuf Kılıç-Turgut Tok), Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Denizli 2020, s.27.

    Tekrar Kullanım

    Y. Kılıç, a.g.m., s.29.

    Kaynakçada Kullanım 

   KILIÇ, Y., “Mira-Kuvalia’dan Miryokefalon Zaferine Çivril”, Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi, (Edit Yusuf Kılıç-Turgut Tok), Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları,Denizli 2020, s.18-43.

    *Ciltli Eserler

    Ciltli eserlerin dipnotta kullanılan bölümleri “kullanılan cilt’in yazarının adı, kullanılan cilt’in adı (italik olarak), neşredenin adı, eserin bütününün adı, basıldığı şehir ve tarihi, bölüm ve sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır. Ciltli eserlerin dipnotta kullanılan bölümler “yazarının adının baş harfleri ve adı, italik olarak “a.g.e.” (adı geçen eser), bölüm numarası ve sayfa numarası” şeklinde yazılmalıdır.  Ciltli eserler kaynakçada “kullanılan cilt’in yazarının soyadı ve adının baş harfi, kullanılan cilt’in adı (italik olarak), neşredenin adı, eserin bütününü adı, basıldığı şehir ve tarihi” şeklinde yazılmalıdır.

    İlk Kullanım

    Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâh’ssa’âde ve misbâhu’s-siyâde fi mevzû’âti’l-‘ulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Bekrî, Dârü’l-Kütübi’l-hadis, Kahire 1968, 3:142.

    Tekrar Kullanım

    T. A. Efendi, a.g.e., 2:162.

    Kaynakçada Kullanım

    TAŞKÖPRİZADE, A. E., Miftâh’ssa’âde ve misbâhu’s-siyâde fi mevzû’âti’l-‘ulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Bekrî, Dârü’l-Kütübi’l-hadis, Kahire 1968.

    ٭Hadisler

    Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhâri, Mülim, Tirmizi ve Nesâi isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhâri, Tirmizi ve Nesâi’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

    Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289, Ebû Dâvud, Muvatta, ''İlim”, 18

    Buhâri, “İlim”, 12

    Müslim, “Ticârât”, 45

    ٭Ansiklopedi Maddesi

    Ansiklopedi maddesinin dipnotta kullanımı “maddenin yazarının adı ve soyadı, “ansiklopedi maddesinin adı”, (tırnak içerisinde), ansiklopedinin adı (italik olarak),  yayınevinin adı, cilt ( C ) numarası, basıldığı yer ve tarih, sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Ansiklopedi maddesinin dipnotta tekrar kullanımı “yazarın adının baş harfleri     ve adı, italik olarak “a.g.e.” (adı geçen eser), sayfa numarası” şeklinde olmalıdır. Ansiklopedi maddesinin kaynakçada kullanımı “maddenin yazarının soyadı ve adının baş     harfi (büyük harflerle), “ansiklopedi maddesinin adı” (tırnak içerisinde), ansiklopedinin adı (italik olarak), yayınevinin adı, cilt numarası, basıldığı yer ve tarih” şeklinde     olmalıdır.

    İlk Kullanım

    Ömer Faruk Akün, “Âli Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 2, TDV Yayınları, Ankara 1989, s. 416.

    Tekrar Kullanım

    Ö. F. Akün, a.g.m., s. 416.

    Kaynakçada Kullanım

    AKÜN, Ö. F., “Âli Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 2, TDV Yayınları, Ankara 1989, s. 414-416.

    ٭Yayımlanmış sempozyum bildirileri makalenin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük  olmalıdır. Başka alfabelerde yazılan makalelerde dipnot ve kaynakça Latin harfle okunuşlarına göre yazılmalıdır. 

    ٭Âyetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sûre adı sûre no/âyet no) sırasına göre verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10.

    ٭İnternet kaynaklarında öncelikli olarak hangi konu ya da kavram araştırılmış ise dipnotta bunun yazılması ardından link verilerek erişim tarihinin kurallara uygun olarak     eklenmesi gereklidir.

    Örnek: http://web.sakarya.edu.tr/~scebeci/Rapor.pdf (01.02.2011).

    ٭Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

    *Sisteme yüklenen makaleler için tasarım şirketi hesabına yatırılmak üzere Türkiye'den gönderilen makaleler için 350 Türk Lirası; Yurt Dışı makale gönderimleri için 35 USD ücret alınmaktadır. Bu ücret, makalenin yazar tarafından sisteme yüklenmesinden sonra dergi tarafından gönderilen bilgi mesajı uyarınca, hakem sürecinin başlatılmasından önce yatırılır. Yani dergimizde makale başvurusu sırasında (kabul/red şartına bağlı olmaksızın) yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı ücret talep edilir. Yayın ücreti yatırıldıktan sonra yazarlardan gelen dekontlar dergi yönetimi tarafından tasarım şirketine gönderilir ve çalışmanın hakem süreci başlatılır. Rusça özet konusunda ise yazarlara tercüme desteği sağlanmakta olup, özetin kelime sayısına bakılmaksızın ilgili Rusça tercüme 50 Türk Lirası olarak ücretlendirilecektir.

   *Dergiye ait tüm giderler, gerektiğinde yayın ve matbaa ücretleri, tercüman alacakları, hakem ücretleri vs. ilgili yayın ücretinden karşılanmakta olup  kâr amacı güdülmemektedir.
 Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri