• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 21
    Bugün Toplam : 13
    Genel Toplam : 558408Araştırmada özel gereksinimli çocuklara eğitim veren öğretmenlerin Covid-19 pandemisinde yaşadıkları sağlık anksiyetesinin tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma İstanbul’daki okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 123 öğretmen arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Bağımsız Örneklem t-Testi, ANOVA ve Regresyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre özel gereksinimli çocuklar ile çalışan öğretmenlerin Covid-19 sürecinde yaşadığı sağlık anksiyetesinin tükenmişliği anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan öğretmenlerin sağlık anksiyetesi yükseldikçe tükenmişlik düzeyleri de yükselmektedir. Ayrıca özel gereksinimli öğrenciler ile çalışan öğretmenlerin sağlık anksiyetesi ve tükenmişlik ortalamalarının medeni duruma ve yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri