• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 18
    Bugün Toplam : 12
    Genel Toplam : 558407

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretime Devam Eden Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Resimler İle İncelenmesi
(Examining The Attitudes Of Students Attending Preschool Education And Primary Education Regarding Their Learning With Pictures )

Yazar : Rukiye Şenocak  Rukiye Şenocak, Mine Akkaynak  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa :
    


Özet
Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli çocukların okullarda normal gelişim gösteren akranlarıyla beraber, destek hizmetler sağlamak aracılığıyla eğitim gördüğü bir yapıdır. Çocukların akranlarıyla birlikte aynı sınıf ortamları içerisinde en iyi öğrenme düzeylerine ulaşacakları, gelişimsel düzeyleri normal olan çocuklar ve özel gereksinimli çocukların birçok öğrenme deneyimleri bir arada yaşama ve paylaşma olanağı sağlayan kaynaştırma eğitimlerinin devamını sağlayabilme birçok değişkenlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşmektedir. Bu değişkenler incelendiğinde; öğretmen, öğrenci ve velilerin kaynaştırma öğrencilerine ilişkin tutumlarını nitel veri analiz teknikleri kullanılarak incelemeye çalışılmıştır. Sözer (2018) tarafından geliştirilen; yarı yapılandırılmış görüşme formları, kaynaştırma öğrencilerine ilişkin resim soru formu kullanılmıştır. Literatür taranarak ve bulgulara göre hazırlanan yapılan bu çalışmada; çocuk resimleri incelendiğinde, kaynaştırma eğitimi alan akranlarını kendilerinden farklı gördüğü yönleriyle ilgili resim çizimleri ve yorumları, öğretmenlerin ise kaynaştırma öğrencilerine karşı olumlu tutumlarıyla çalışmaları ve etkinlikleri çeşitlendirerek sınıf içi uyumu sağlamaya çalıştıkları görülmüş, ebeveynlerin kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin davranışlarının sınıf atmosferini olumsuz yöndeki etkilerine ilişkin tutumların farklılık gösterdiği, akranlarının ise kaynaştırma öğrencisine yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin ise olumlu yönde olduğu ancak sınıf içi davranışlarının olumsuz etkilerine ilişkin veriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
resim analizi, kaynaştırma eğitimi, çocuk çizimleri, tutum

Abstract
Inclusive education is a structure where children with special needs are educated in schools with their normally developing peers through providing support services. Ensuring the continuity of inclusive education, which allows children with normal developmental levels and children with special needs to achieve their best learning levels in the same classroom environment with their peers, and provides the opportunity to live and share many learning experiences together, is achieved by the combination of many variables. When these variables are examined; Attitudes of teachers, students and parents towards mainstreaming students were tried to be analyzed using qualitative data analysis techniques. Developed by Sözer (2018); semi-structured interview forms, picture questionnaire for mainstreaming students were used. In this study prepared by scanning the literature and according to the findings; When the pictures of children were examined, it was observed that drawing drawings and comments about the aspects of their peers who received inclusive education were different from themselves, and teachers tried to achieve in-class harmony by diversifying their work and activities with their positive attitudes towards inclusive students, and the differences in the attitudes towards the negative effects of parents' behaviors on the classroom atmosphere The opinions of his peers on the approach of the inclusion student were positive, but the data on the negative effects of classroom behaviors were presented.

Keywords
Painting Analysis, mainstreaming education, children drawing, attitude

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri