• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 14
    Bugün Toplam : 125
    Genel Toplam : 599855

Azərbaycanda XVII-XVIII Əsrlərdə Dövlət-Din Münasibətləri
(The State-Religion Relations In Azerbaijan In the 17th – 18th Centuries )

Yazar : Ceyhun M?mm?dov    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 9-3
Sayfa :
    


Özet
Əfşarlar imperiyasında məzhəbçilikdən ümmətçiliyə-islam birliyinə və türkçülüyə keçid prosesi baş verdi.İmperiyanın idarəçilik dili və bütün millətlərin ünsiyyət vasitəsi türk dili idi. Rəsmi diplomatik yazışmalarda fars dilindən də istifadə edilirdi.Qacarlar dövlətindəislam dini siyasi idarəçiliyə o qədər də ciddi təsir edən amil deyildi. Azərbaycan xanlıqlarındaxаn dахili, хаrici siyаsəti, dünyəvi, dini idarəçiliyi həyata keçirən başçı idi. Lаkin xan şəriətə və milli-mənəvi аdət-ənənələrə riayət edirdi. Аli ruhаnilər хüsusi zümrə kimi ictimai həyatda,dövlət idarəçiliyində fəal iştirak edirdilər.

Anahtar Kelimeler
?fşarlar, m?zh?bçilik, Qacarlar dövl?ti,islam dini, siyasi idar?çilik, Az?rbaycan xanlıqları, ş?ri?t, ali ruh?nil?r, dövl?t idar?çiliyi.

Abstract
From the 17th till the 18th century the Afsharid Empire was transitioning from madhhabism to pan-Islamism, advocating the Islamic unity, and pan-Turkism. The Turkic language served as the language of communication for all peoples and the administrative language in the Empire. The Persian language was also used for official diplomatic correspondence. In the Qajar State, Islam had almost no effect on the political governance. During the Azerbaijani khanates, the khan was the ruler pursuing domestic and foreign policy and exercising secular and religious powers. However, he adhered to sharia and national spiritual traditions.The religious establishment, as a specific social class, was actively involved in public life and governance.

Keywords
the Afsharids, madhhabism, the Qajar State, Islam, political governance, khanates of Azerbaijan,Sha

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri