• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 17
    Bugün Toplam : 126
    Genel Toplam : 599856

Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Konuları Öğretiminde Tarihi Filmlerin Etkisi Üzerine Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
( The Views Of Social Studies Teachers On The Effect Of Historical Films in Teaching History Subjects in Social Studies Lesson )

Yazar : Mehmet Sait KORKMAZ  Beste AYBEY Elif ERDEM ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 9-3
Sayfa :
    


Özet
Bu araştırmanın amacı tarih öğretiminde tarihi filmlerin kullanımına ve bu filmlerin derse yönelik katkısı doğrultusunda Burdur ilinde eğitim veren Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu görüşler cinsiyet, mezuniyet durumları ve mesleki deneyimleri gibi değişkenler etrafında incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına uygun olarak yürütülmüştür.. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Burdur ilinde görev yapan 18 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve açık uçlu 5 sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tarihi filmler sosyal bilgiler dersinde görsellik sayesinde bilgilerin daha fazla akılda tutulmasını sağlamakta, öğrencilerin bilişsel hazır bulunma düzeyini artırmakta, zaman ve kronolojiyi algılama becerilerinin gelişmesine katkı sunmaktadır. Ancak katılımcılara göre bazı tarihi filmler, öğrencilerin bazı tarihi bilgileri hatalı öğrenmesine ve yanlış tarih algısının oluşması neden olmaktadır. Ayrıca katılımcılara göre bazı filmlerde yer alan uygun olmayan veya şiddet içerikli sahneler öğrencilere kötü örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarihi Öğretimi, Öğretmen Görüşleri, Burdur, Filmlerle Öğretim

Abstract
The purpose of this research is to determine the views of Social Studies teachers who teach in Burdur province in accordance with the use of historical films in history teaching and their contribution to the course. These opinions are examined around variables such as gender, graduation status and professional experience. The research was carried out in accordance with the case study, which is one of the qualitative research patterns. The study group of the research consists of 18 social studies teachers working in Burdur province in 2018-2019 academic year. The research data were collected through the "Personal Information Form" developed by the researchers and the interview form consisting of 5 open-ended questions. The data were analyzed by content analysis method. According to the results of the research, historical films provide more information to be kept in mind thanks to the visuality in the social studies course, increase the cognitive readiness level of the students, and contribute to the development of their perception of time and chronology. However, according to the participants, some historical films cause students to learn some historical information incorrectly and the wrong perception of history occurs. In addition, according to the participants, inappropriate or violent scenes in some movies are bad examples for students.

Keywords
Social Studies Education, History Teaching, Teacher Opinions, Burdur, Films Teaching

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri