• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 15
    Bugün Toplam : 121
    Genel Toplam : 599851

Albaniyanın Şəki Vilayətinin Qəbir Abidələri (III-VIII Əsrlər)
(Grave Monuments Of Sheki Province Of Albania (The III-VIII Centuries) )

Yazar : Elş?n Abdurahmanov    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 9-3-EK
Sayfa :
    


Özet
Məqalədə Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətində III-VIII əsrlərdə mövcud olmuş qəbir abidələrinin öyrənilməsi tarixinə nəzər salınmış, qəbir abidələrinin təsnifatı verilmiş, yerləşmə arealı, tarixi dövrləşməsi, inventarı və xüsusiyyəti göstərilmiş, bəzi ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntı işləri zamanı öyrənilmiş qəbir abidələri ilə yanaşı, təbii aşınmalar və təsadüfi xarakterli qazıntılar zamanı aşkara çıxan qəbir abidələri, həmçinin, hələlik arxeoloji tədqiqatlar aparılmamış nekropollar səciyyələndirilmiş, həmin abidələrlə yanaşı, müəllif tərəfindən qeydə alınmış bəzi qəbir nümunələri tədqiqata cəlb edilmişdir.Ərazidə aşkar və tədqiq edilən qəbir nümunələrinin forma, üslub və məzmun baxımından Albaniyanın digər əraziləri ilə oxşarlıq təşkil etdiyi, Şəki vilayəti ərazisindəki qəbir abidələrinin ümumalban mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğu təsdiq olunmuşdur. Təqdim edilən elmi tədqiqat işində ərazidə aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri ilə yanaşı, arxeoloji və elmi ədəbiyyatlara, yazılı mənbələrə və arxiv sənədlərinə istinad edilmişdir.

Anahtar Kelimeler
Qafqaz Albaniyası, Ş?ki vilay?ti, III-VIII ?srl?r, bütp?r?st, xristian v? müs?lman q?birl?ri.

Abstract
In the article it was had a look to the learning history of grave monuments in Sheki province in the III-VIII centuries of Caucasian Albania, their classification was given, theirlocation area, historical periodization, inventory and character are shown, some generalizations are made. In addition to the grave monuments studied during the archaeological excavations conducted in the area, grave monuments discovered during natural erosion and random excavations as well as necropolises that have not yet been archaeologically investigated were characterized, besides these monumentssome examples of graves recorded by the author were involved in research.It has been confirmed that the samples of graves discovered and studied in the area are similar to other areas of Albania in terms of form, style and content, and that the grave monuments in the territory of Sheki province are a part of the general Albanian culture. In the presented scientific research work it was refered to archeological and scientific literatures, written sources and archieve documents along with the results of archeological excavation carried out in the area.

Keywords
Caucasian Albania, Sheki province, the III-VIII centuries, heathen, christian and muslim graves

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri