• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 37
    Bugün Toplam : 58
    Genel Toplam : 593903

Türk Edebiyatında Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik Hakkında Farsça Yazılan Eserler
(Persian Writings on Mawlana, Mathnawi and Mawlawi in Turkish Literature )

Yazar : Çetin Kaska    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 8-1
Sayfa :
    


Özet
Mevlânâ, Anadolu’da Farsça söyleyen en parlak mutasavvıf simadır. Yaşadığı dönemde Farsça hem edebî dil, hem de resmî belge dili olması hasebiyle beş eserini de Farsça yazmıştır. Nitekim bu dönemde yazılan eserlerin büyük bir kısmı Farsça olarak yazılmış ve asırlarca Türk kültüründe edebî eserlerin Farsça yazılması bir gelenek olarak devam etmiştir. Mevlânâ’nın eserlerini Farsça yazmasıyla birlikte her asırda bu eserler, şairler ve yazarlar tarafından manzum ve mensur olarak tercüme edilmiş veya şerhleri yapılmıştır. Mevlânâ’nın eserleri sayesinde Fars dil, şiir ve kültürünün revacı Anadolu Selçukluları döneminden günümüze kadar devam etmiştir. Mevlânâ’nın vefatından sonra eserleri ile Mevlevî tarikatı ve Mevlevî tekkeleri vasıtasıyla Fars dilinin Anadolu’da yayılması devam etmiştir. Anadolu’da Mesnevî defalarca tercüme edilmiş, şerhleri yazılmış, tam metin veya seçmeler halinde yayınlanmıştır. Bu çalışmamızda hem doğu hem de batı edebiyatlarını etkileyen Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik hakkında bilgi veren Türk edebiyatında Farsça yazılan eserler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîlik, Farsça Eserler, Türk Edebiyatı.

Abstract
Mawlana is the most brilliant Sufi person who sang Persian in Anatolia. Since Persian was both a literary language and an official document language during his lifetime, he wrote all five works in Persian. As a matter of fact, most of the works written in this period were written in Persian, and it has been a tradition to write literary works in Persian for centuries in Turkish culture. With the writing of Mawlana's works in Persian, these works were translated or commentated in verse and prose by poets and writers every century. Thanks to Mawlana's works, Persian language, poetry and culture have continued from the Anatolian Seljuk period to the present day. After the death of Mawlana, the spread of the Persian language in Anatolia continued through his works, the Mawlawi order and the Mawlawi dervish lodges. Mathnawi in Anatolia has been translated many times, annotated and published in full text or as a selection. In this study, the works written in Persian in Turkish literature, which gives information about Mawlana, Mathnawi and Mawlawi, which affect both eastern and western literatures, will be emphasized.

Keywords
Mawlana, Mathnawi, Mawlawi, Persian Works, Turkish literature.

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri