• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 12
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

Makedonya Sorunu Çerçevesinde Ulahların Ayrı Bir Millet Olarak Tanınma Çabaları İle Milli Kilise ve Mektep Faaliyetleri
(National Church And School Activities With The Efforts Of The Vlachs To Be Recognized As A Separate Nation Within The Framwork Of The Macedonian Question )

Yazar : Mehmet Köseoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Öz XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’ın Makedonya’da tarihi geçmişlerini ve bölgedeki soydaşlarının nüfus çoğunluğunu oluşturduklarını ileri sürerek hâkimiyet kurma mücadelelerine başlamasıyla “Makedonya Sorunu” ortaya çıktı. Makedonya’nın kendilerine ait olduğunu iddia eden bu milletler, bölgede yeni okul ve kilise açma rekabetinde bulunmanın yanı sıra mevcut kilise ve okulların kendilerine ait olduğunu nüfus oranları ile kanıtlamaya çalıştılar. Meydana gelen bu mücadeleler sonucu Makedonya’nın farklı bölgelerine dağılmış ve milli birlikten yoksun vaziyette bulunan Ulahlar, rekabet halinde bulunan milletlerin baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kaldılar. Çoğu yerde nüfus kayıtlarına “Rum Milleti” olarak kaydedilmiş bulunan Ulahlar, içinde bulundukları yok olma tehlikesi karşısında “Ulah Milleti” olarak tanınmak için mücadele verdiler. Ulahlar ile aynı ırktan olduklarını iddia eden Romanya’nın da çabalarıyla 1905’te Osmanlı Devleti tarafından Ulahlara ayrı bir millet statüsü tanındı. Bu tarihten itibaren kendi anadilinde dini ve eğitim faaliyetlerine başlayan Ulahlar, kavimleri için kilise ve mektep inşa etme girişimleri ile kültürel aktivitelerini arttırdılar. Çalışmanın temel amacı, “Makedonya Sorunu” sürecinde Ulahların ulusal kimlik kazanma çabalarını çeşitli kaynaklar ışığında açığa çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler
Ulah, Makedonya, Kiliseler, Mektepler, Ortodokslar.

Abstract
Abstract Since the last quarter of the 19th Century, the Macedonian Question arose when Greece, Bulgaria and Serbia began theirstruggle to dominate, claiming that they had a historical background in Macedonia and that the majority of their fellow countrymen were in the region. These nations, which claim that Macedonia belongs to them, tried to prove with the population rates that existing churches and schools belong to them as well as competing to open new schools and churches in the region. As a result of these struggles, the Vlachs, scattered in different regions of Macedonia and deprived of national unity, were exposed to the pressure and assimilation policies of the competing nations. The Vlachs, which were registered as “Greek Nation” in the population records in many places, struggled to be recognized as the “Vlach Nation” in the face of the danger of their disappearance. With the efforts of Romania, which claims to be of the same race as the Vlachs, the Ottoman State was given separate nation status to the Vlachs in 1905. Since then, the Vlachs, who started their religious and educational activities in their mother tongue, increased their cultural activities with their attempts to build churches and schools for their tribes. The main purpose of the study is to reveal the efforts of Vlachs to gain national identity in the light of various sources during the “Macedonian Question”.

Keywords
Vlach, Macedonia, Churches, Schools, Orthodox

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri