• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 11
    Bugün Toplam : 13
    Genel Toplam : 558408

60-72 Aylık Çocukların Ahlaki Yargı Düzeyleri İle Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Moral Judgment Levels and Prosocial Behaviors of 60-72 Month- Old Children )

Yazar : Neslihan Saygılı  Mine Akkaynak  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa :
    


Özet
Araştırma 60-72 aylık çocukların ahlaki yargı düzeyleri ile prososyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı İstanbul İli Anadolu yakası Maltepe ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi kurumlara devam eden 60-72 aylık 98 (52 kız, 46 erkek) okul öncesi çocuğu oluşturmuştur. Örneklem grubu basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda veri toplamak için “Kişisel Bilgi Formu”, “Ahlaki Yargı Ölçeği”, “Çocuk Prososyallik Ölçeği (Öğretmen Formu)” kullanılmıştır. Ahlaki Yargı Ölçeği (AYÖ) ile Çocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ) arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyon katsayısı analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 60-72 aylık okul öncesine devam eden çocukların ahlaki yargı ve prososyal davranış puanlarının “yüksek” düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ahlaki yargı, ikilem, kültürel paylaşım, kasti kaza, sosyal yardımlaşma, aile kuralı ile prososyal davranış arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Buna karşılık ahlaki yargı ile kültürel paylaşım, kasti kaza ve sosyal yardımlaşma arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ahlaki gelişim, Ahlaki yargı, Prososyal davranış

Abstract
The study was conducted to examine the relationship between the moral judgment levels and prosocial behaviors of 60-72 months old children. The study group of the study consisted of 98 (52 girls, 46 boys) pre-school children of 60-72 months who attend preschool institutions affiliated to the Ministry of National Education in Maltepe district of the Anatolian side of Istanbul in the academic year of 2019-2020. The sample group was chosen using the simple random sampling method. In the research, the relational scanning model was used. In line with the purpose of the study, "Personal Information Form", "Moral Judgment Scale", "Child Prosociality Scale (Teacher Form)" were used to collect data. Sperman Brown Rank Differences Correlation Coefficient analysis was conducted to determine whether there is a significant relationship between Moral Judgment Scale (MOQ) and Child Prosociality Scale (CPI). As a result of the study, it was found that the moral judgment and prosocial behavior scores of the children attending 60-72 months preschool are at "high" level. It is seen that there is no significant relationship between moral judgment, dilemma, cultural sharing, deliberate accident, social assistance, family rule and prosocial behavior. On the other hand, it was determined that there is a positive and significant relationship between moral judgment and cultural sharing, deliberate accident and social assistance.

Keywords
Moral development, Moral judgment, Prosocial behavior

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri