• Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 26
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 558405

Bir Özel Eğitim Kurumuna Devam Eden 6-13 Yaş Arası Özel Gereksinimli Çocukların Ahlaki Yargı Düzeylerinin İncelenmesi
(Examining The Moral Judgement Levels Of Children With Special Needs Between The Ages Of 6 And 13 Who Attend A Speiıal Education Institution )

Yazar : Sevgi Korgan  Mine Akkaynak  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 4
Sayfa :
    


Özet
Bu araştırma, bir özel eğitim kurumuna devam eden 6-13 yaş arası özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma desenleri içerisinde yer alan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı durumu puanlarında değişkenlere göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup olmadığı araştırıldığından çalışmada nedensel karşılaştırma da yapılmıştır. Çalışmanın amacı ve alt amaçlarına ulaşmak için 6-13 yaş arası çocuklardan “Kişisel Bilgi Formu”, “Ahlaki Yargı Ölçeği”, kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizi için öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin betimleyici istatistikleri verilmiştir. Veri analizi sürecinde non-parametrik analizler kullanılmıştır. Analizde Mann Whitney U Testi, Kruskal Walli H Testi yapılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda özel eğitim kurumuna devam eden 6-13 yaş arası özel gereksinimli çocukların ahlaki yargı puanlarının “yüksek” düzeyde olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Özel Gereksinim, Ahlak, Ahlaki Yargı

Abstract
This research was conducted to examine the moral judgment levels of children with special needs between the ages of 6 and 13 who attend a special education institution. In this study, which was carried out to determine the moral judgment levels of children with special needs, the scanning model, which is among the quantitative research designs was used. In line with the purpose of the study, since it was investigated whether there is a significant difference in moral judgment scores of children with special needs according to variables, a causal comparison was also made in the study. In order to achieve the purpose and sub-objectives of the study, data were collected from children between the ages of 6 and 13 using the "Personal Information Form", "Moral Judgment Scale". For the analysis of the data, descriptive statistics of the demographic characteristics of the participants are given first. Non-parametric analyzes were used in the data analysis process. Mann Whitney U Test and Kruskal Walli H Test were used in the analysis. As a result of the research, it is seen that the moral judgment scores of children with special needs between the ages of 6 and 13 who attend a special education institution are at a "high" level.

Keywords
Special Need, Moral, Moral Judgement

Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri