• Duyurular
 • Duyurular

  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И МЫСЛЬ

   

  По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 2
  Bugün Toplam : 98
  Genel Toplam : 531625

Son SayıEditör
Hakan Yılmaz

Yardımcı Editör(ler)
İrade Mmedova- Seadet Shiyeva-Emin Kırkıl

SAKARYA  25.03.2020

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Elvin ABDURAHMANLI  
Siber İstihbarat Kapsamında: ‘‘ECHELON’’ İstihbarat Sistemi Ss,
Within the scope of Cyber Intelligence: ''ECHELON'' Intelligence System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.14
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çetin Kaska  
Türk Edebiyatında Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik Hakkında Farsça Yazılan Eserler Ss,
Persian Writings on Mawlana, Mathnawi and Mawlawi in Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.36
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Anıl ÖZTOP Ertan Efegil, Ghulam Faroq Keskin  
Devlet-içi Çatışmalarda Üçüncü Devletlerin Rolü: Afganistan Çatışmasında Pakistan ile Hindistan’ın Mücadelesi Ss,
The Role of Third States in Intra-state Conflicts: Pakistan and India’s Struggle in the Conflict of Afghanistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.45
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gunel Seferova  
Cafer Ramzi İsmailzade`nin Yaraticiliğinin Aşamalari Ve Temel Yönleri Ss,
Stages and main directions of Jafar Ramzi Ismailzade's creativity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.46
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Arif GÜZEL  
XIX. Yüzyılda Piyano ve Osmanlı Kadını Ss,
Piano and Ottoman Women In The XIX .Th Centruy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.77
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kemal Girgin  
Türk Birliğinin Pedagojik Bileşeni: Türk Dünyası Gaspıralı Programı Ss,
Pedagogical Component of the Turan Union: Turkish World Gaspirali Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.87
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Köseoğlu  
Makedonya Sorunu Çerçevesinde Ulahların Ayrı Bir Millet Olarak Tanınma Çabaları İle Milli Kilise ve Mektep Faaliyetleri Ss,
National Church And School Activities With The Efforts Of The Vlachs To Be Recognized As A Separate Nation Within The Framwork Of The Macedonian Question
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.88
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Güllübağ  
Gelibolu Gazisi John Masefield’in Muharebe Çabası Ss,
Gallipoli Veteran John Masefield’s War Effort
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.89
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nurullah Bülbül Dr. Öğr. Üyesi MİNE AKKAYNAK  
Okul Öncesi Eğitimine Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Rekabet Stilleri İle Çocuklara Yönelik Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki Düzeyi Ss,
The Relationship Level Between The Competition Styles Of 48-72 Month-Old Children Attending Preschool Education And Their Parents' Attitudes Towards Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.90
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fuat KUYUCU Dr. Bayram AYNA  
II. Meşrutiyet’in İlanı Sonrasında Sadrazam Kâmil Paşa ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İktidar Mücadelesi Ss,
II. The Struggle for Power of the Grand Vizier Kâmil Kâmil Pasha and the Committee of Union and Progress after the Declaration of the Constitutional Monarchy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.93
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

HAMİDE TURAN  
Covid-19 Pandemisinde Özel Gereksinimli Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerde Sağlık Anksiyetesinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi Ss,
The Effect of Health Anxiety on Burnout in Teachers Working with Children with Special Needs in the Covid-19 Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.94
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Saygılı Mine Akkaynak  
60-72 Aylık Çocukların Ahlaki Yargı Düzeyleri İle Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss,
Investigation of the Relationship Between Moral Judgment Levels and Prosocial Behaviors of 60-72 Month- Old Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.95
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Korgan Mine Akkaynak  
Bir Özel Eğitim Kurumuna Devam Eden 6-13 Yaş Arası Özel Gereksinimli Çocukların Ahlaki Yargı Düzeylerinin İncelenmesi Ss,
Examining The Moral Judgement Levels Of Children With Special Needs Between The Ages Of 6 And 13 Who Attend A Speiıal Education Institution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.96
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yeliz Arslan  
Geçmişten günümüze işitme engellilerin eğitimi ve Türk işaret dilinin rolü Ss,
Education of the hearing impaired from past the present and Turkish sign language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.99
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşegül KOYUNCU OKCA Ezgi KABUKÇU  
Tire Kent Müzesi’nde Görev Yapan Yaşlı Bireylere Sağlanan Sosyal Destekler ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörler Ss,
Factors Affecting Life Satisfaction and Social Support Provided to Elderly Workers in the Tire City Museum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.100
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çıralı  
Tebriz’in Mimari Sembolü: Gök Mescit Ss,
The Architectural Symbol of Tabriz: Gök Masjid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.101
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ömer Karataş  
Rus Sömürüsüne Karşı Türkistan’da İsyan (1916): Sır Derya Örneği Ss,
Revolt In Turkistan Against The Russian Explosion (1916): The Sample Of The Syr Darya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.102
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cevdet Teke  
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İaşe Tedbirleri: İhtikârla Mücadele Ss,
Turkey's Feeding Measures İn World War II: Struggle Profiteering
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.103
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

LÜTFİYE ÖZDEMİR  
Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Nedenleri ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Literatür Taraması Ss,
Problems with the Application of the Literature About Causes of Turkey in the In-Service Training of Teachers In-Service Training Process and Requirements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.104
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rukiye Şenocak Rukiye Şenocak, Mine Akkaynak  
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretime Devam Eden Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Resimler İle İncelenmesi Ss,
Examining The Attitudes Of Students Attending Preschool Education And Primary Education Regarding Their Learning With Pictures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.105
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Saygılı Mine Akkaynak  
60-72 Aylık Çocukların Ahlaki Yargı Düzeyleri İle Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss,
Investigation of the Relationship Between Moral Judgment Levels and Prosocial Behaviors of 60-72 Month- Old Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.106
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

eylem öztürci  
Kaçar Hanedanı Döneminde (XX. Yüzyıla Kadar) Osmanlı- İran Münasebetlerine Dair Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar Ss,
Akademic Studies Carried Out in Turkey With Regard the Ottoman-Iran Relations During Qajar Dynasty Period (Until XX Century)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.107
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bağdagül Kır  
İsmail Gaspıralı'nın Medeniyet Anlayışı Ss,
İsmail Gaspıralı Understanding of Civilization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.108
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cigdem AYDOĞMUŞ  
Milli Muhalefet Cephesine Karşı İktidarın Yanıtı: Vatan Cephesi Ss,
The Government's Response to the National Opposition Front: The Homeland Front
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.111
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ekrem Memiş  
ESKİÇAĞDA DOĞU-BATI MÜCADELESİNE KISA BİR BAKIŞ Ss,
A Brief Overview of The East-West Struggle in Antiquity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.112
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İrade Memmedova Elnur N?ciyev  
Hindistanlı alimin “Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəyə yenidən baxış” adlı məqaləsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin analizinə dair Ss,
On the analysis of the Nagorno-Karabakh conflict in the article of the Indian scientist "Revisiting the Conflict between Azerbaijan and Armenia"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.115
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysel Sadıqova  
Pənahəli xan Cavanşir tərəfindən Qarabağın Alban-Xristian məliklərinin mərkəzi hakimiyyətə tabe edilməsi Ss,
The subordination of the Albanian-Christian Meliks of Karabakh to the central government by Panahali Khan Javanshir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.116
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hasan Ali Şahin  
Eski Asur Şehir Meclisi’nin Memurları Ss,
OFFICERS OF THE OLD ASSYRIAN CİTY COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.46868/atdd.98
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Telefon :+ 90 533 310 2773 Faks :
Eposta :akademiktarihvedusunce@gmail.com / atddjournal@yandex.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri